ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 14-25

Keywords : Epilitik diyatom; Saprobi indeks; su kalitesi; Isparta Deresi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışma, 1995-1996 ve 2000-2001 tarihleri arasında Karacaören I Baraj gölünü besleyen önemli kaynaklardan biri olan Isparta Deresi'nin su kalite değişimlerinin fizikokimyasal analiz sonuçlarına ve epilitik diyatomelere göre belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda Isparta Deresi'nde 1995-1996 periyodunda epilitik diyatomelere ait 44 takson, 2000-2001 periyodunda ise 43 takson belirlenmiştir. Su kalite seviyesi olarak I. istasyon oligosaprobik (I), II. ve III. istasyonlar organik olarak kritik derecede kirlenmiş (II-III, III) akarsu bölümüne dahil olmuştur. I. istasyonda en baskın tür Achnanthes lanceolata (BREBISSON) GRUNOW, II. ve III. istasyonlarda Nitzschia palea (KUTZING) W. SMITH'dır. İki periyod arasında geçen zaman sürecinde akarsuda kirliliğin saprobi indeks'e göre yarım basamak negatif yönde değiştiği belirlenmiştir. Saprobi indekse göre yapılan su kalitesi tayini fizikokimyasal değişkenlere göre yapılan su kalitesi tayinine göre yarım saprobi basamağı pozitif yönde sapma göstermiş, her iki indeks sonuçları birbirini desteklemiştir. Bu sonuca göre Saprobi İndeksi ülkemiz akarsularında kullanılabilir ve güvenilir sonuçlar verebilmektedir. Anahtar kelimeler: Epilitik diyatom, Saprobi indeks, su kalitesi, Isparta Deresi.

Last modified: 2017-09-08 22:19:50