ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Production Cross–Section Calculations of Medical125I Radionuclide Using α, d and γ Induced Reactions

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 116-121

Keywords : 125I; Tesir kesiti; TALYS 1.6; EMPIRE 3.1;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: Iodine radioisotopes are the most important radioisotopes used in the medicine, especially 125I. 125I is used in radiation therapy as brachytherapy source to treat prostate cancer and brain tumors. In this study, production cross–section calculations of 125Iradionuclide used in medicine produced by 123Sb (α,2n)125I, 124Te(d,n)125I, and 127 I(γ,2n)125I reactions have been investigated in the different incident energy range up to 40 MeV. Two–Component Exciton and Generalized Superfluid models of the TALYS 1.6 code and Exciton and Generalized Superfluid models of the EMPIRE 3.1 code have been used to perform calculations. The calculated results have been compared with the experimental results taken fromthe Experimental Nuclear Reaction Data Library (EXFOR). EMPIRE 3.1 Exciton and Generalized Superfluid models are recommended, if experimental production cross–section of 125Iradionuclide data are not available to produce because of the experimental difficulties. Key words:125I, Cross–section, TALYS 1.6, EMPIRE 3.1 Tıbbi125I Radyonüklidininα, d ve γ Girişli Reaksiyonlar Kullanılarak Üretim Tesir Kesitlerinin Hesaplanması Özet: Özellikle 125I olmak üzere, iyot radyoizotopları tıpta kullanılan en önemli izotoplardır. 125I, prostat kanseri ve beyin tümörlerini tedavi etmek için radyasyon tedavisinde brakterapi kaynağı olarak kullanılır. Bu çalışmada, 40 MeV'e kadar farklı gelme enerjilerinde 23Sb (α,2n)125I, 124Te(d,n)125I, ve 127 I(γ,2n)125I reaksiyonları ile 125I radyonüklidin üretim tesir kesiti hesaplamaları araştırılmıştır. TALYS 1.6 İki Bileşenli Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri, EMPIRE 3.1 Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri teorik hesaplamaları gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Hesaplanan sonuçlar, Deneysel Nükleer Veri Kütüphanesi (EXFOR)'dan alınan deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 125I radyoizotopunun deneysel üretim tesir kesiti değerleri, deneysel zorluklardan dolayı üretilemiyorsa EMPIRE 3.1Eksiton ve Genelleştirilmiş Süperakışkan modelleri kullanılması önerilmiştir. Anahtar kelimeler:125I, Tesir kesiti, TALYS 1.6, EMPIRE 3.1

Last modified: 2017-11-16 22:14:42