ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.6, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 2752-2775

Keywords : Sosyal Bilgiler; Beceriler; Tablo Okuma Becerisi; Diyagram Okuma Becerisi;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı; dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin öğrenciler tarafından ne düzeyde gerçekleştiğini çeşitli değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre yapılan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan akademik başarı testi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleşme düzeylerinin ortalamanın biraz altında ( =9.96) kaldığı görülmüştür. Değişkenler açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; anne ve baba eğitim düzeyi üniversite ve üstü mezunu olan öğrencilerin diğer tüm gruplara göre; şehirde yaşayan öğrencilerin köyde yaşayanlara göre, aile gelir düzeyi yüksek (2500 TL ve üstü) olan öğrencilerin düşük (0-950) olan öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-01-19 16:50:16