ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri Kimden Öğreniyor

Journal: Future Visions Journal (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 44-51

Keywords : Social Studies; Values; Model Analysis; Middle School Students. Sosyal Bilgiler; Değerler; Model Analizi; Ortaokul Öğrencileri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

The aim of this research is to find models in which secondary school students follow the process of creating value and to put down the fact of which values the students get from these models. As appropriate to the qualitative research method this research is carried out on the phenomenological research design. The study group of research consists of 182 students who were in 2016-17 education year and 5th 6th 7th 8th grade students of a secondary school which is in Denizli, Bekilli. In this research, model analysis form which takes part in Social Education Program book prepared in 2005, is utilized. As a result of the research, “honesty”, “assiduity”, “esteem” are the most observational learned values and it is ascertained that the students mostly learn the values from the model groups such as “family”, “teacher” and “relatives”. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin değer oluşturma sürecinde izledikleri modellerin tespit edilerek ve bu modellerden hangi değerleri kazandıklarının ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak fenomenolojik (olgu bilim) araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Denizli Bekilli ilçesinde yer alan bir devlet ortaokulda 5. 6. 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş 182 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Program kitabı içerisinde yer alan Model Analizi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş ve frekans grafiklerine dönüştürülerek sunulmuştur. Araştırma sonucunda, "dürüstlük", "çalışkanlık" ve "saygı" değerlerinin en fazla model alınarak öğrenilen değerler olduğu; öğrencilerin genellikle "aile", "öğretmen" ve "akraba" model gruplarından değer öğrendikleri görülmüştür.

Last modified: 2018-07-10 20:21:42