ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Obezitenin Dolaşımdaki Galanin ve C-reaktif Protein Düzeyleri Üzerine Etkileri: Kesitsel Çalışma Sonuçları

Journal: Future Visions Journal (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-6

Keywords : : Galanin; Obesity; C-reactive protein; Body mass index. Galanin; Obezite; C-reaktif protein; Vücut kitle indeksi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Galanin (GAL) is a neuropeptide which that is expressed in a tissue specific manner and has been implicated in adult onset diseases such as obesity and lipid and glucose abnormalities. The objective of this study was to investigate the serum levels of GAL and their relationship with obesity in adults. This cross-sectional study included both men and women (total n=261; n=109 women and n=152 men) who applied to the Sleep Disorder Center of Medicine Faculty of Süleyman Demirel University and Sleep Laboratory of Chest Disease Policlinic of Isparta Gülkent Hospital. According to their body mass index (BMI), subjects were grouped into into four categories: normal body weight (<24.9 kg/m2 ), overweight (25–29,9 kg/m2 ), obese group 30–39,9 kg/m2 ) and morbid obese (≥ 40 kg/m2 ). Plasma samples from subjects were assayed for each plasma parameter using commercially available analytic systems. The results of this study include that serum GAL levels showed a significantly positive correlation with body mass index (BMI) in both genders. In morbidly obese individuals, galanin levels were significantly higher when compared to other groups. Serum GAL levels were also positively correlated with C-reactive protein (CRP). In present study, we found that there is a significant positive correlation of BMI with CRP. Our results indicate that inappropriate plasma concentrations of galanin in obese subjets may be a consequence of their weight status, or could be one of many factors involved in the pathogenesis of obesity. Obesity is associated with elevated levels of CRP. The positive associations of obesity with elevated CRP levels suggest the importance of reducing obesity to prevent elevations in CRP levels. Galanin (GAL), obezitenin yanı sıra lipid ve glukoz anormallikleri gibi yetişkin dönem hastalıklarında rol oynayan, dokuya spesifik olarak ifade edilen bir nöropeptiddir. Bu çalışmanın amacı erişkinlerde galaninin serum düzeylerini ve obezite ile ilişkisini araştırmaktır. Bu kesitsel çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi'ne ve Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı'na başvuran 109 kadın ve 152 erkek olmak üzere toplam 261 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Vücut kitle indekslerine (VKİ) göre, hastalar dört kategoriye ayrıldı: normal vücut ağırlığı (<24,9 kg/m2 ), fazla kilolu (25–29,9 kg/m2 ), obez (30–39,9 kg/m2 ) ve morbid obez (>40 kg/m2 ). Bireylere ait plazma numuneleri, ticari olarak temin edilebilen analitik sistemler kullanılarak her bir plazma parametresi için analiz edildi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, her iki cinsiyette de serum GAL düzeylerinin vücut kitle indeksi (VKİ) ile anlamlı derecede pozitif korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Morbid obez bireylerde galanin düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Serum GAL düzeyleri aynı zamanda C-reaktif protein (CRP) ile de pozitif korelasyon göstermiştir. Bu çalışma ile CRP ile VKİ arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, obez olgularda galaninin uygun olmayan plazma konsantrasyonlarının kilo artışının sonucu olabileceğini veya obezitenin patogenezinde yer alan birçok faktörden biri olabileceğini göstermektedir. Obezite, yüksek CRP seviyeleri ile de ilişkilidir. Obezitenin artmış CRP seviyeleri ile pozitif ilişkisi, CRP düzeylerindeki yükselmeleri önlemek için obeziteyi azaltmanın önemini ortaya koymaktadır.

Last modified: 2018-07-10 20:29:51