ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Toplum Yararına Programın (TYP) Etkinliği Üzerine Bir Alan Çalışması: Kars Örneği

Journal: Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 61-91

Keywords : Toplum Yararına Program; Post keynesyen iktisat; İşsizlik; Son İstihdam edici; Kars;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı Toplum Yararına Programın (TYP) uygulamadaki etkinliğini Kars ili özelinde analiz etmektir. Çalışma, Kars kent merkezinde 2019 yılında TYP kapsamında çalışan 263 kişilik evreni kapsamaktadır. Bu evreni temsilen seçilen 164 örneklemle anket ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada TYP'ye ilişkin ifadelerin yer aldığı bir ölçek kullanılmıştır. İlgili literatüre göre oluşturulan ölçeğin Cronbach's Alpha değeri 0.936 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Kars'ta uygulanan TYP'nin dünyadaki uygulamalardan farklı olarak sadece kısa süreli bir gelir desteği sağlamaya dönük olduğu görülmektedir. Her ne kadar moral, motivasyon ve çalışma yaşamına katılım gibi kısa vadeli pozitif etkileri olsa da uzun dönemde negatif etkileri olduğu görülmektedir. Program kapsamındaki alımlarda yaşanan şeffaflık ve denetim sorunları asıl hedef kitleye ulaşımda engel teşkil etmektedir. Ayrıca katılımcıların program sonrasında iş gücü piyasasında rekabet edebilecekleri herhangi bir vasıf kazanmadıkları görülmüştür. Dolayısıyla katılımcılara gerekli mesleki veya teknik eğitimin verilmemesi, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman sıkıntısının göz ardı edildiğini göstermektedir. Sonuç olarak programın kısa sürede işsizlikle mücadelede kullanılmasına rağmen uzun dönemde işsizliği gizlediğini söylemek mümkündür.

Last modified: 2021-02-01 21:06:20