ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

مطالعه تطبیقی و مقایسه شیوه اجرای آزمون جامع دکتری رشته مهندسی شیمی دانشگاه های منتخب ایران و آمریکا

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 87)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-47

Keywords : آزمون جامع، مهندسی شیمی، دانشگاه های آمریکا، دانشگاه های ایران;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

آزمون جامع دکتری در مرحله گذار از بخش آموزشی به بخش پژوهشی برگزار می شود. هدف از اجرای این آزمون ارزیابی توانمندی هایی است که دانشجو در بخش آموزشی کسب کرده است. در این تحقیق یک مطالعه تطبیقی و مقایسه ای در زمینه اهمیت و اجرای آزمون جامع دکتری در دانشگاه های منتخب آمریکا و ایران انجام شده است. با توجه به آنکه این آزمون یک آزمون تخصصی است، این مطالعه برای رشته مهندسی شیمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه های منتخب آمریکا و دانشگا ههای منتخب ایران آزمون جامع ب هصورت کتبی یا شفاهی یا ترکیبی از هر دو برگزار م یشود. در بیشتر دانشگا ههای منتخب ایران این آزمون به صورت کتبی برگزار می شود. البته، پیشنهاد می شود که برای بررسی تسلط دانشجو بر اصول و مبانی رشته مهندسی شیمی، آزمون جامع به صورت شفاهی هم برگزار شود. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی نشان داد که در دانشگا ههای منتخب آمریکا سرفصل و منابع این آزمون مشخص است و به دانشجویان اعلام می شود. این در حالی است که منابع و سرفصل این آزمون در دانشگاه های ایران مشخص نیست. همچنین در دانشگاه های آمریکا آزمون جامع شامل مبانی مهندسی شیمی است که بیشتر در سطح کارشناسی برگزار می شود، اما در دانشگاه های منتخب ایران آزمون جامع بیشتر در سطح تخصیلات تکمیلی برگزار می شود.

Last modified: 2021-03-16 15:37:24