ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

آموخته هایی از همه گیری کووید- ۱۹ در برنامه ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 87)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 49-71

Keywords : کووید- 19 ، آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی، نظام آموزشی;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

آموزش الکترونیکی و نفوذ تدریجی آن در نظام آموزش عالی سا لها مد نظر صاحب نظران بوده است. در این مطالعه ب هصورت تحلیلی با توجه به وضعیت ب هوجود آمده در دنیا به دلیل شیوع بیماری کووید- 19 ، آموزش الکترونیکی و تأثیرات آن در نظام آموزشی دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده است. همچنین تلاش شده است تا با توجه به شرایط ایجاد شده از همه گیری این بیماری و تعطیلی مرا کز آموزشی حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 1398 ، موضوع آموزش الکترونیکی و تأثیر آن در نظام آموزش بررسی شود. در این خصوص، از اطلاعات آماری دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ب هعنوان نمونه استفاده شده است. در گام اول پرسشنام های برای استفاده از نظرهای دانشجویان طراحی و سپس، با استفاده از اطلاعات به دست آمده، شرط لازم برای ارائه دروس ب هصورت الکترونیکی، ترکیبی یا حضوری مشخص شد. با توجه به امکان تبدیل تعداد چشمگیری از کلا سهای حضوری به کلا سهای الکترونیکی یا ترکیبی، این امر موجب آزادسازی برخی از کلاس های درسی و کمک بسیار به بهبود، اصلاح و برنام هریزی فضاهای آموزشی و پژوهشی خواهد شد.

Last modified: 2021-03-16 15:38:26