ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

اخلاق زیست‌محیطی در آموزش مهندسی: یک حلقه مفقوده

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 88)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 91-101

Keywords : علوم مهندسی، اخلاق مهندسی، اخلاق زیست‌محیطی، آموزش مهندسی و توسعه پایدار;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

تاریخچه فعالیت‌های مهندسی شامل نمونه‌های زیادی از توسعه است که بخشی از آن منجر به تخریب محیط‌زیست شده است. از این رو اخلاق زیست‌محیطی در آموزش مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد. مقاله حاضر در زمینه اخلاق مهندسی است که به صورت اختصاصی بر امر آموزش اخلاق زیست‌محیطی تمرکز دارد. عدم‌وجود دوره آموزشی مرتبط با اخلاق زیست‌محیطی در حقیقت یک حلقه مفقوده در آموزش کارشناسان مهندسی است که نیاز به توجه ویژه جهت مرتفع کردن مشکلات آتی دارد. در همین راستا مسئولین باید به فکر ایجاد یک تغییر الگو در عرصه آموزش‌وپرورش در مهندسی باشند، زیرا این امر به تعامل میان مهندسین و محیط‌زیست مربوط می‌شود. در نتیجه آموزش اخلاق زیست‌محیطی باید به‌عنوان یک مهارت ضروری در کلیه برنامه‌های مهندسی در نظر گرفته شود. به این منظور، این مقاله یک برنامه درسی برای دوره اخلاق زیست‌محیطی را پیشنهاد می‌دهد.

Last modified: 2021-04-13 18:53:04