ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Çevresel ve Kimyasal Yaklaşımın rGO Yapısına Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 216-224

Keywords : İndirgenmiş grafen oksit; Grafen oksit; Askorbik asit; Sodyum ditiyonit; Modifiye geliştirilmiş hummers;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İndirgenmiş grafen oksit (rGO) ve grafen oksit (GO) birçok araştırma alanında popülerlik kazanmaktadır. rGO sentezi, grafitin oksidasyonu ve GO'nun indirgenmesi olmak üzere iki faklı aşamadan oluşan aşağıdan yukarı üretim esasına dayanır. rGO yapısının özelliklerini, hammadde olarak kullanılan GO, indirgeme ajanları ve proses türü belirlemektedir. GO'yu rGO'ya indirgemek için farklı kimyasal ajanlar kullanılır ve bunlar arasında hidrazinin en güçlü ve etkili ancak en toksik ajan olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada rGO sentezi yeşil ve kimyasal olmak üzere iki farklı yaklaşım ile indirgeyici ajan olarak L-askorbik asit (C Vitamini) ve sodyum ditiyonit (Na2S2O4) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. GO, toksik sodyum nitrat kullanılmadan Modifiye İyileştirilmiş Hummers Yöntemi ile sentezlenmiştir. İndirgenen ürünler, FTIR, XRD ve SEM / EDS ile incelenmiştir. Sonuçlar, farklı indirgeyici ajanların, 0.34 nm tabakalar arası mesafeye sahip benzer rGO-Na2S2O4 ve rGO-LAA yapılarının sentezlediğini ayrıca bu yapıların sırasıyla % 14.27 ve % 12.24 oksijen içerdiğini göstermiştir.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46