ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHAXS AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O`RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 90-96

Keywords : xloqiy tarbiya; ma’naviy meros; ma’naviy-axloqiy qadriyatlar; axloq normalari; shaxs barkamolligi; axloqiy me’yorlar; axloqiy ong; milliy qadriyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada shaxs axloqiy tarbiyasini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o`rni masalalari ko'rib chiqilgan va bu hususda muallifning shaxsiy nuqtai nazarlari keltirib o'tilgan.SHu bilan birga mavzuga oid muallifning shaxsiy nuqtai nazarlari ham maqoladan o'rin olgan.

Last modified: 2021-07-22 21:18:43