ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ADABIYOTSHUNOSLIKDA BADIIY PSIXOLOGIZM TUSHUNCHASI VA MASALANING TARIXI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 385-393

Keywords : badiiy psixologizm; badiiy obraz; ruhiyat; psixologik tahlil; psixoanaliz; analitik prinsip; dinamik prinsip; tipologik prinsip; epos; lirika; drama.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada bugungi adabiyotshunoslikda dolzarb bo‘lgan masalalardan biri – badiiy psixologizm tushunchasi hamda ushbu masalaning tarixi borasida fikr yuritilgan. Badiiy psixologizmning adabiyotshunoslik ilmiga kirib kelishi, bu sohada amalga oshirilgan ilk tadqiqotlar, rus va o‘zbek adabiyotshunos olimlarining nazariy qarashlariga alohida to‘xtab o‘tilgan hamda badiiy psixologizm va psixologik tahlil terminlariga munosabat bildirilgan. Shuningdek, badiiy psixolgizmning analitik, dinamik va tipologik prinsiplari va ularning adabiy turlar hamda janrlar kesimidagi o‘rni tahlil etilgan.

Last modified: 2021-08-02 14:14:00