ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI VA UNING MOHIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1021-1028

Keywords : Yangi O‘zbekiston; yoshlarga oid davlat siyosati; iqtidorli yoshlar; ma’naviy barkamollik; uchinchi Renessans.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada yangi O‘zbekiston sharoitida yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni ochib berilgan. Mutafakkirlar asarlaridagi komil inson g‘oyasining tarixiy-falsafiy talqiniga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi O‘zbekiston sharoitida barkamol avlodni tarbiyalashning ma'naviy, huquqiy asoslari asosiy vazifamizdir

Last modified: 2021-11-07 17:55:45