ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HUDUDIY IQTISODIY-EKOLOGIK TIZIM TAVSIFI VA UNING BARQARORLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 517-521

Keywords : Iqtisodiy-ekologik tizimlar; barqaror rivojlanish; iqtisodiy va ekologik tizimlar uzviyligi; iqtisodiyotning fundamental muammosi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ntellektual resurslardan foydalanmay, innovatsiyalarni faol qo‘llamay iqtisodiyotni muvozanatli o‘sishni hamda iqtisodiy-ekologik tizimlarning barqaror rivojlantirishni amalga oshirib bo‘lmaydi. Albatta barqaror rivojlanish zamirida mavjud resurslardan samarali foydalanish yotadi. Xususan, iqtisodiy tizimni rivojlanishi o‘z navbatida yuqori darajadagi resurslarni sarf etishni talab qiladi. Bu esa, ekologik tizim barqarorligiga salbiy ta'sir etadi. Shu bois, umumiy holda barqaror rivojlanishni o‘rganish iqtisodiy va ekologik tizimlar uzviyligini alohida qarab o‘tishni talab etadi.

Last modified: 2021-12-27 05:13:02