ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA OLMOSH SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH TEXNOLOGIYALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 617-623

Keywords : so’z turkumlari; olmosh; metod; texnologiya; kishilik olmoshlari; mashqlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kishilik olmoshlari mavzusini tushunishlari va o'zlashtirishlari uchun ona tili darslarida foydalanish uchun ba'zi metod va texnologiyalar keltirib o'tilgan. Bundan tashqari texnologiya va olmosh tushunchalariga ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Last modified: 2021-12-27 05:50:32