ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1392-1408

Keywords : Spor Bilimleri; Sürekli Kaygı; Öğrenci;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kaygı, nedeni ve başlangıç zamanı belli olmayan fakat kişiler tarafından bilinçli olarak hissedilen ve etki olarak kişilere göre vücutta farklı tepkilere (kusma, kızarma, terleme, titreme gibi) neden olan korkunun farklı bir otonomik versiyonu olarak tanımlanabilir. Çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyinin demografik özelliklere (cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, spor yaşı, gelir durumu) göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan gönüllü olarak katılan 48 kadın 43 erkekten oluşan 91öğrenciden oluşmaktadır. 6 soruluk “Kişisel Bilgi Formu”, sürekli kaygı düzeylerini belirlemek içinse Spielberger, Gorsuch ve Luschene (1970) tarafından geliştirilen Öner ve Lecompte (1983) tarafından Türkçe ye uyarlanan "Sürekli Kaygı Envanteri" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonucu sürekli kaygı düzeyi ile cinsiyet, yaş, bölüm, spor yaşı, sınıf ve gelir durumu değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0.05). Sürekli kaygı düzeyi ile spor yaşı arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0.05). Bu sonuç bize spor yaşının artmasının, öğrencilerin başarı beklentilerini etkilenebileceğini ve sürekli kaygı düzeylerini de arttırabileceğini göstermiştir.

Last modified: 2022-01-21 20:03:18