ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ, ÇOCUKLARIN ARİTMETİK İŞLEMLERLE İLGİLİ HATALARINI TEŞHİS ETME DURUMLARI VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1440-1465

Keywords : Sınıf Öğretmeni Adayı; İlkokul Matematik Öğretimi; Aritmetik İşlem Hataları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul çocuklarının dört işlemle ilgili (toplama- çıkarma-çarpma ve bölme) yaptıkları hata türlerinin sınıf öğretmeni adayları tarafından tespit edilmesi ve bu hataların giderilmesine yönelik olarak yapılan çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma Ankara'daki bir devlet üniversitenin sınıf öğretmenliği programına devam eden ve “Matematik Öğretimi I” dersini alan 86 sınıf öğretmeni adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmış olup, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanması için uygulanan aşamada, öğretmen adaylarına toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden birer tane hatalı yapılmış işlem verilmiş ve kendilerinden yapılan hatayı teşhis etmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; sınıf öğretmeni adaylarının, çocukların dört işlemde yaptıkları hataları çoğunlukla doğru teşhis ettikleri görülmüştür. Hataların giderilmesinde ise; toplama ve çıkarma işlemlerindeki hatalara yönelik getirilen öneriler, çarpma ve bölme işleminde yapılan hataların giderilmesine yönelik önerilerden daha yeterli durumdadır. Hataların giderilmesinde önerilen yollar en çoktan aza doğru; modelleyerek gösterme, işlemsel bilgiye dayalı açıklama, basamaklara dayalı gösterme ve işlem üzerinden gösterme yönündedir.

Last modified: 2022-01-21 20:04:47