ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Furye qatori. Funksiyalarni Furye qatoriga yoyish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 77-93

Keywords : Furye qatori; Furye koeffitsiyentlari. Funksiyalarni Furye qatoriga yoyish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada matematikaning eng muhim mavzularidan biri bo'lgan Furye qatori. Funksiyani Furye qatoriga yoyish tog'risida malumot keltirildi va mavjud muanmolar xal etildi. Agar f (x) funksiya [a;b] kesmada monoton bo‘lsa yoki [a;b] kesmani chekli sondagi qismiy kesmalarga bo‘lish mumkin bo‘lsa va bu kesmalarning har birida f (x) funksiya monoton (faqat o‘ssa yoki faqat kamaysa) yoki o‘zgarmas bo‘lsa, f (x) funksiyaga [a;b] kesmada bo‘laklimonoton funksiya deyiladi. Agar f (x) funksiya [a;b] kesmada chekli sondagi birinchi tur uzilish nuqtalariga ega bo‘lsa, f (x) funksiyaga [a;b] kesmada bo‘lakli-uzluksiz funksiya deyiladi. Agar f (x) funksiya [a;b] kesmada uzluksiz yoki bo‘lakli-uzluksiz bo‘lib, bo‘lakli-monoton bo‘lsa f (x) funksiya [a;b] kesmada Dirixle shartlarini qanoatlantiradi deyiladi. Bu hоllаrdа qo'yilgаn mаsаlаlаrni yеchishdа quyidа biz o'rgаnаdigаn qаtоrlаr nаzаriyasi kаttа аhаmiyatgа egа.

Last modified: 2023-01-30 01:33:40