ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 207-210

Keywords : прикордонна торгівля; прикордонний регіон; прикордонна територія; малий прикордонний рух;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто тематику розвитку прикордонної торгівлі в транскордонному регіоні, актуальність дослідження якої зумовлена, насамперед, новою хвилею розширення Європейського Союзу, вступом України до Світової організації торгівлі, підписанням та ратифікацією угод про малий прикордонний рух. У зв’язку з цим виникає потреба у розв’язанні проблем, пов’язаних з реалізацією регуляторної політики у сфері підприємництва, включаючи нормативно-правові акти, що забезпечують формування сприятливого інвестиційного клімату та належних умов ведення прикордонної торгівлі в межах транскордонних регіонів, сформованих між Україною та Європейським Союзом. Особливо важлива актуалізація дослідження прикордонної торгівлі для вирішення проблеми самозайнятості населення, підприємців та малих підприємств Закарпатської області, що межує з чотирма країнами ЄС: Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною. Встановлено, що на законодавчому рівні необхідно визначитись з дефініціями ?прикордонної торгівлі?, ?прикордонної території?, ?суб’єктів прикордонної торгівлі? тощо та механізмів впливу на означений вид діяльності. Мета статті ? окреслення специфіки прикордонної торгівлі та перспектив її розвитку в транскордонному регіоні між Україною та Європейським Союзом. У процесі дослідження застосовано метод аналізу для об?рунтування сутності категорії ?прикордонна торгівля?, метод порівняння та абстрагування, логічний метод. Основні результати досліджень: об?рунтовано специфіку нового пакету ініціатив ЄС, який допоможе усунути бар’єри для транскордонної торгівлі країн всередині ЄC та може бути використаний в нинішніх реаліях України; виділено систему мотиваційних стимулів удосконалення концепції прикордонної торгівлі країн ЄС та України (у площині максимізації вигод від неї). Наукова новизна дослідження полягає в об?рунтуванні впливу лібералізації транскордонної торгівлі на посилення рівня споживчої безпеки на внутрішньому ринку ЄС.

Last modified: 2016-07-06 19:59:46