ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.5, No.2

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2016-04-15

 1. Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın Faktörü Olarak Eko-Enerji ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmaları

  Authors: Aydanur GACENER ATIŞ; Ayten Ayşen KAYA

 2. Манас дастанынын Жүсүп Мамай вариантында кездешкен -ганы жана -галы мүчөлөрүнүн колдонулуш өзгөчөлүгү

  Authors: Мирзат РАКИМБЕК УУЛУ

 3. Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışm

  Authors: Selçuk KENDİRLİ; Hülya ÇAĞIRAN KENDİRLİ; Fevzi DİKER

 4. Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği

  Authors: Ayşegül CİĞER; Güler Ferhan UYAR

 5. Kırgız Edebiyatında Olumlu Kahramanlara Dair

  Authors: Kemal GÖZ

 6. İmam Buhari’nin Kitaplarında İmam Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili

  Authors: Mehmet ERDEM

 7. Türkiye’ de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi

  Authors: Hakan DÜNDAR; Erdem HAREKET

 8. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Ayşe ATAR; Ece KONAKLIOĞLU

 9. Air Conditioner Selection Problem with COPRAS and ARAS Methods

  Authors: Esra AYTAÇ ADALI; Ayşegül TUŞ IŞIK

 10. Dağ Turizmi ve Gelişmesinin Önündeki Engeller: Kırgızistan Örneği

  Authors: Fazıl ŞENOL; Cüneyt TOKMAK; Marina GNİRA

 11. Karahanlılar Dönemi İslam Hukukçularından Şemsü’l-Eimme Es-Serahsi

  Authors: Rifat USLU

 12. Almanya, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

  Authors: Yasemin ERMAN; Kadian BOOBEKOVA

 13. Türk Tarihi Araştırmacısı Olarak A. N. Bernştam ve Eserleri

  Authors: Cengiz BUYAR

 14. M.Ö. II. Binde Batı Anadolu’da Yakma Gömme Âdeti

  Authors: Ebru ORAL

 15. Reklamda Etik Üzerine Bir Değerlendirme: “Koton Reklamı”

  Authors: Arzu KIZBAZ