ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BAHÂÎLİK, BAHÂÎLİĞİN GÖRÜŞLERİ, İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ONA DAİR BAZI YORUMLAR Bahaism, Visions of It, Its Place in the Islam and Some Comments Concerning It

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 135-156

Keywords : Bahâullah; Bahâîlik; Batınîlik; Din; Mezhep.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İslâmî düşünce bağlamında itikadî-fıkhî yorum ve görüşlerin, erken yıllarda başladığını söylememiz mümkündür. Kur'ân'ın lafzî tarafına müdahale edemeyen bazı kişi ve fırkalar, hiçbir kaide ve kurala bağlı kalmadan Kur'ân'ı tevil etmiştir. Hatta bu yorumların öncülerinden bazısı, risaletin bitmediğini iddia edecek kadar ileri gitmiş, kendini peygamber konumunda lanse etmiş, Kur'ân'ı da maksadının dışında yorumlamıştır. Bu tür akımlar, tarihi süreç içinde hep olagelmiştir. Söz konusu akımlardan biri de Bahaîlik'tir. Batınîlikten beslenen bu akımın öncüsü (1817–1892) tarihleri arasında yaşamış olan Mirza Hüseyin Bahâullah'tır. Bahâîliğin, tahrif etmediği Kur'ân ayeti neredeyse yok gibidir. İman, namaz, oruç, hac ve zekât gibi İslâm'ın ana dinamiklerini tamamen değiştiren bu akım, İslam coğrafyası dışında birçok kesimler tarafından da desteklenmiştir. Bu çalışmada Bahâullah'ı ve Bahaîliğin temel düşüncelerini, felsefesini, emir–yasaklarını ve ibadet şekillerini ele alacağız.

Last modified: 2018-07-24 22:15:37