ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AYNÎ’NİN MECAZI YORUMLAMA YÖNTEMİ Aynî’s Method of Metaphor Interpretation

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 225-247

Keywords : Bedreddin Aynî; Mecaz; Fıkıh; Usûl; Dil; Din; Üslup;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede dilde ve dinde mecazın varlığını kabul eden görüşün bir savunucusu olan Bedreddin Aynî'nin mecaz konusuyla ilgili tanımlamalarına ve Fıkıh ilmi ile ilgili bazı konulardaki mecazî yorumlarına yer verilecektir. Hemen belirtmeliyiz ki müellifin doğrudan Fıkıh usûlüyle ilgili bir kitabı bulunmadığı için bu lafızları birer ıstılah olarak müstakil bir şekilde ele alıp tanımlamamıştır. Fakat o, şerh ettiği metinlerde mecazî bir kullanım geçtiğinde mutlaka konuyla ilgili usûl bilgilerine de yer vermiştir. Müellif aynı zamanda mecazın kapsamı ve hükmü hususlarında meydana gelen fıkhî ihtilafları da değerlendirmiştir. Aynî konunun bütünü ile ilgili müktesebatı aktardıktan sonra, itiraz ettiği noktaları belirtmiş ve benimsediği görüşleri de gerekçeli olarak açıklamıştır. Bu çalışmada Aynî'nin mecaz ile ilgili görüşlerinin yanı sıra onun lafızları açıklama yöntemine de yer verildi.

Last modified: 2018-07-24 22:20:09