ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumları İle Öğrenmeye Karşı Sorumluluk Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Journal: Humanistic Perspective (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-17

Keywords : Beden Eğitimi; Öğrenme; Sorumluluk; Tutum; Cinsiyet;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Kütahya ili Simav İlçesinde Orta Okul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumları ile öğrenmeye karşı sorumluluk davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza, Simav'da öğrenim gören Hisar Bey Orta Okulu, Naşa Orta Okulu ve İmam Hatip Orta Okulundan 6.sınıf, 7. sınıf, 8. Sınıf öğrencileri 135 kadın 180 Erkek olmak üzere toplam 315 öğrenci denek olarak katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için geliştirilen “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ile Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerden oluşan 11 maddeden ikinci bölüm ise beden eğitimi dersine yönelik tutumlara ilişkin 5'li Likert tipi 20 maddelik ölçekten üçüncü bölüm ise öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklara ilişkin 5'li Likert tipi 35 maddelik ölçekten oluşmuştur. Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranış toplam skoru ile öğrenmeye yönelik sorumluluk toplam skorlarının cinsiyete göre karşılaştırıldığında kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kız öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları ile öğrenmeye yönelik sorumluluklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ile öğrenme sorumlulukları seviyelerine göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı bir farkla daha iyi durumdadırlar.

Last modified: 2020-03-26 07:24:04