ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS' CRITICAL READING SELF EFFICACY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1672-1683

Keywords : Eleştirel okuma; okuma; özyeterlik; öğretmen adayı / Critical reading; reading; self efficacy; teacher prospective;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, Fen Bilimleri Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 633 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Karadeniz (2014) tarafından geliştirilen Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve dağılım normalliği sağlanamadığından nonparametrik analizler kullanılmıştır. İkili grupların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algıları ölçeğinin sorgulama, analiz, değerlendirme ve çıkarımda bulunma alt boyutlarına katılıyorum düzeyinde; benzerlikleri ve farklılıkları bulma alt boyutuna ise kısmen katılıyorum düzeyinde görüş belirttikleri sonucu elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının cinsiyete, öğrenim görülen sınıf düzeyine ve okunulan kitap türüne göre anlamlı farklılık göstermediği; üniversiteye giriş puan türüne, öğrenim görülen bölümlere, kitap okuma sıklıklarına ve evlerinde kitaplık olup olmamasına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. The main aim of the present study is to investigate critical reading self-efficacy perceptions of prospective teachers in terms of various variables. Research used descriptive screening model. The sample constitutes 633 prospective teachers studying in the first and fourth year of Classroom Teaching, Social Studies Teacher, Turkish Education, Computer Education and Instructional Technology, Pre-School Education, Counseling and Guidance Teaching, the Science and Technology Education and English Teaching in Faculty of Education at Cukurova University. During data collection process, Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale developed by Karadeniz (2014) was used. In the analysis of data, non-parametric tests were used as the normal distribution of data cannot be provided with descriptive statistics. Mann-Whitney U test was used for the comparison of paired groups while Kruskal-Wallis test was utilized for comparing more than two groups. As a result of the research, it was determined that prospective teachers express their opinions as “agree” in terms of sub-dimensions of critical reading self-efficacy perception scale such as questioning, analyzing, evaluating and deducing while they express their opinions as “partly agree” concerning such sub-dimension as to find similarities and differences . It was found that critical reading self-efficacy perceptions of prospective teachers do not differ significantly in terms of gender, class level and book genres while it shows a significant difference depending upon type of university entrance scores, majors, reading frequency and whether there is a bookcase in their homes or not.

Last modified: 2016-02-10 22:36:59