ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ / VALUES GETTING LEVELS IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1708-1728

Keywords : Değerler; Sosyal Bilgiler dersi; değerler eğitimi / Values; Social Studies; values education;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazanım düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Çanakkale merkez ve ilçelerinden (Çan, Biga, Bayramiç ve Gelibolu) random yöntemiyle seçilmiş 3’er ilkokulun dördüncü sınıfından 536 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, öğrencilere yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS 18.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin; cinsiyeti, anne ve babalarının öğrenim durumu, ailelerindeki kişi sayısı ve televizyonda en çok izledikleri program türü bağımsız değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin; ailelerindeki kişi sayısı ve televizyonda en çok izledikleri program türüne göre dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerleri kazanım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğrencilerin; cinsiyetine göre kızların lehine, anne ve babalarının öğrenim durumu değişkenlerine göre dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerleri kazanım düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aim of this research is establishing the students’ value getting levels primary school in 4th grade social studies curriculum. In this research a descriptive working in scanning model has been done which is a component of quantitative research methods. The sample of the research in 2012-2013 academic year with randomly selected from the district center and the Çanakkale (Çan, Biga, Bayramiç and Gelibolu) 3 form 536 students from the 4th grade of primary school. To collect data for the study, which was developed by researchers for students "Values Education Survey" was used. The findings obtained in this study were analysed with SPSS 18.0 software package. T-test and analysis of the data one way variance (ANOVA) analysis was used. According to research, the students; the number of people in the family and the most watched television programs they kind of 4th grade social studies curriculum based on the values found no significant difference between the acquisition levels. Students; gender, education level of the mother and father, according to the fourth grade social studies classes in the values of the variable gain levels were significant differences in the curriculum.

Last modified: 2016-02-10 22:44:28