ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DİSİPLİN YÖNETİMİNİN YÖNETSEL ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR KAMU ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 11-22

Keywords : Disiplin yönetimi; yönetsel etik; sağlık çalışanı; Discipline management; managerial ethics; health worker;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Disiplin, örgütsel amaçlara ulaşmada davranış ortaya koyan ve çalışanlara yönelik kuralları düzenleyen olgu bütünüdür. Etik, mesleklerin değerlerini, normlarını ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır. Bu çalışmanın amacı, disiplin yönetiminin araç ve sonuçları açısından yönetsel etik üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hastanesinde görev yapan 108 idari birim çalışandan (sekreter, büro memuru, sorumlu/şef) oluşmuştur. Çalışmanın verileri, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, kişisel bilgi formu ve “Disiplin yönetimi ölçeği” ve “Yönetsel etik ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcıların, disiplinin personel ve işyeri için gerekliliğine inandığı, etik kavramını önemsedikleri, yöneticilerin ahlaki değerlere önem vermeleri gerektiğine inandıkları, ceza uygulamasının çalışan disiplininde iyi bir araç olmadığını görüşünde oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcılar çoğunluğunun kurum içi atamalarda eğitim ve yeterlilik durumundan çok birtakım yakınlıklara (siyasi, cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiği; kurumda disiplin kurallarının uygulanmasında ve iş bölümünde herkese eşit davranılmadığı; kurumda ödül ve cezanın adil olarak uygulanmadığı; yönetimin çalışanlara karşı açık ve dürüst davranmadığı görüşünde oldukları da görülmüştür. Katılımcıların verdikleri cevaba göre, çalışanların %92,7'sinin yönetimde en önemli sorunu ast-üst arasında iletişimsizlik olarak gördüğü, %56'sı iyi bir memur olmak için halka hizmeti en önemli görev bildiği, %47,7'sinin çalışmalarda daha istekli ve verimli olmak için iş dağılımı ve ücret adil olması gerektiği görüşünde olduğu saptanmıştır.

Last modified: 2017-04-09 22:32:07