ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

[N,N'-Bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve DNA Etkisinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 67-74

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, bis(salisiliden)-1,3-diaminopropan (H2L) Schiff bazı ile nikel(II) klorür hekzahidrat'ın etanoldeki reaksiyonundan [N,N'-bis(salisiliden)-1,3-propandiaminato]nikel(II) (NiL) kompleksi sentezlendi. Sentezlenen NiL kompleksinin pBR322 plazmid DNA ile etkileşimi ultraviyole absorpsiyon spektroskopisi (UV), dönüşümlü voltametri (CV) ve agaroz jel elektroforez ile incelendi. NiL kompleksinin DNA varlığında absorpsiyon spektrumunun hiperkromik etki gösterdiği ve kaydedilen dönüşümlü voltamogramında pik akımının azaldığı bulundu. NiL kompleksinin indirgeyici maddeler olmadan plazmid DNA'yı etkilediği agaroz jel elektroforez ile gösterildi. Ayrıca NiL kompleksinin Hyperchem® programıyla hesaplanan en düşük enerjili yapısının geometrisi, DNA'nın kısmi interkalasyon ve elektrostatik bağlama modlarıyla ilişkilendirilebilir bir sonuç vermektedir. Anahtar kelimeler: Nikel(II) kompleks, plazmid DNA yarılması, kısmi interkalasyon, elektrostatik etkileşim Synthesis and Investigation of DNA Effect of [N,N'-bis (salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) Complex Abstract: In this study, N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediaminato]nickel(II) (NiL) complex was synthesized from reaction of bis(salicylidene)-1,3-propanediamine (H2L) with nickel(II) chloride hexahydrate in ethanolic medium. The interaction of synthesized NiL complex with pBR322 plasmid DNA was investigated by ultraviolet absorption spectroscopy (UV), cyclic voltammetry (CV) and agarose jel electrophoresis. It was found that the absorption spectrum of NiL complex in the presence of plasmid DNA showed hyperchromism and its peak current was significantly decreased at recorded voltammogram. Effect of NiL complex on DNA in the absence of reductant agents showed by ajarose jel electrophoresis. Moreover, the geometry of the lowest-energy structure of NiL complex calculated by Hyperchem® program gave a good result to be associated with partial intercalation and electrostatic binding modes of the DNA. Key words: Ni(II) complex, plasmid DNA cleavage, partial intercalation, electrostatic interaction

Last modified: 2017-08-01 22:22:46