ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Buhârî’nin Ed-Du‘afâ ve Ed-Du‘afâu’s-Sağîr Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması COMPARISON BETWEEN BUHARI'S WORKS, ED-DU'AFA AND ED-DU'AFAU'S-SAGHIR

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 229-246

Keywords : Hadis; Buhârî; Daîf; Hadis Tenkidi; Ravi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İslam literatüründe zayıf raviler konusunda İmam Buhârî'ye nispet edilen ve basılmış olan iki eser bulunmaktadır. Bunlardan ilki “ed-Du'afa” diğeri ise “ed-Du'efau'sSağir'' adlı eserlerdir. Araştırmak istediğimiz husus bu iki kitabın gerçekten de farklı kitaplar mı olduğu yoksa sadece bir kitap mı olduğunu tespit etmektir. Bu soruya cevap olarak araştırmada iki eser incelenmiş ve aralarındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Eserin birinde 24'ten fazla terceme-i hal bulunurken diğerinde bu sayı bulunmamaktadır. Ayrıca her bir eserde raviler hakkında farklı hükümler bulunmaktadır. Bu çalışmamıza göre ortada iki farklı eser olmayıp, her iki isim de aslında tek bir eserin adıdır. Eserin gerçek adı ise “Kitâbu'd-du‘efâ”dır. Farklı adlandırılmasının sebebi ise nüshaların mahiyetinden kaynaklanan farklılık veya nasihlerin bizzat kendilerinden kaynaklanmaktadır

Last modified: 2018-07-24 22:49:50