ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) >>

Vol.5, No.1

Publisher: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Publishing Date: 2018-06-01

 1. TANRI VE DİN TASAVVURU BAĞLAMIYLA DEİZM VE YAYILIMI ÜZERİNE On Deizm and It’s Spread in the Context of Conception of God and Religion

  Authors: Hasan PEKER

 2. Mülk Sûresi’ndeki Belâğat Üslupları WORDING OF DECLAMATIONS IN SURAH AL MULK

  Authors: Sittena Muhammed Ali HAMED

 3. HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN GÖZÜYLE TÜRKİYE’DE HAFIZLIK EĞİTİMİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) Hifz Education In Türkiye Eyes of Individuals Receive Hifz Education (A Qualitative Research)

  Authors: Hüseyin ALGUR

 4. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ AHLÂK RİSALELERİNDEN TERBİYE-İ İSLÂMİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME A Study on “Terbiye-i İslâmiyye” From II. Abdülhamit Period Moral Tractates

  Authors: Recep UÇAR - Ahmet YAMAN

 5. YATIRIM ARAÇLARININ FIKHİ NİTELİĞİ The Characteristics of Investment Tools According to Islamic Jurisprudence

  Authors: İsmail HALİTOĞLU

 6. DİNÎ İBADETLERLE PSİKOTERAPİ Psychotherapy With Religious Worship

  Authors: Necmeddin ŞEKER - Büşra KARAKURT

 7. SÜLEYMAN SENİH EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ ŞAHSİYETİ, KAYIP EL YAZMASI DEFTERİ VE MÜŞTEREK GAZELLERİ The Biography, Poems, Literary Personality, Lost Manuscript Notebook and Collective Ghazals of Süleyman Senih Efendi

  Authors: Recep Şükrü GÜNGÖR

 8. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAP BORDÜRLERİNDE TEZYİNAT Tiled Mihrabs Decorations in the Period of Anatolian Seljuks on the Edge of Borders

  Authors: Beste ÇOK

 9. Buhârî’nin Ed-Du‘afâ ve Ed-Du‘afâu’s-Sağîr Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması COMPARISON BETWEEN BUHARI'S WORKS, ED-DU'AFA AND ED-DU'AFAU'S-SAGHIR

  Authors: Abdulaziz Muhammed ELHALAF

 10. ARAP BAHARI ÖNCESİ DÖNEMDE ARAP EDEBİYATININ ROLÜ The Impact of Arabic Litarature on the Pre-Arab Spring Time Period

  Authors: Şeyma SAVAŞ DEVECİ

 11. KUFE’DE HANEFİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE MEDİNE HADİSÇİLİĞİ How Hanafism Came to Originate in Kûfe and Traditionalism in Madina

  Authors: Tuğba ALTUNCU