ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Моделювання динамічних факторних систем макроекономічних показників деяких країн

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 88-97

Keywords : макроекономіка; часові ряди; динамічні економічні системи; динамічний факторний аналіз; про-гнозування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У роботі розглянуто динаміку систем макроекономічних показників для окремих країн Західної Європи та деяких пострадянських країн, побудовано відповідні динамічні факторні моделі. Для моделювання таких систем із метою визначення прогнозних значень окремих часових рядів застосовано динамічний факторний аналіз, який до-зволяє мінімізувати похибку обраного показника в ex post прогнозі. На конкретних прикладах показано вплив пара-метрів розроблених моделей, як-от, склад системи, кількість факторів і довжини лага в авторегресійних рівняннях на якість опису динамічної зміни показників і визначення відповідних прогнозних значень. Для розглянутих систем розраховано інтервальні й рекурсивні прогнози обраних показників. Порівняно здобуті результати прогнозування з фактичними даними статистики й установлено, що похибка прогнозу не перевищує 5%

Last modified: 2020-04-24 05:02:28