ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY INSTITUTLAR RIVOJLANISHINING MILLIY XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 97-107

Keywords : huquqiy davlat; fuqarolar o‘zini-o‘zi boshqarish institutlari; davlat hokimiyati; oila; mahalliy boshqaruv; qonuniylik; inson huquqlari; qonuniy manfaatlar ustuvorligi; demokratiya; ijtimoiy adolat; mahalliy muammolar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik maqomini qo‘lga kiritishi munosabati bilan butun O‘zbekiston miqyosida jamiyatda butunlay yangi siyosiy institutlarini yaratish doirasida o‘z hududida shu singari milliy hususiyatga ega mahaliy institutlarni yaratishga kirishganligi yoritilib berilgan. Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish instituti huquqiy davlat alomatlaridan biri bo‘lib, fuqarolarning davlat va mahalliy hamjamiyat ishlarini boshqarishda ishtirok etishlaridagi huquqlarini ta'minlashning muhim kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur institut fuqarolik jamiyatining shakllanish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Last modified: 2021-07-22 21:20:24