ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 208-214

Keywords : haxs; o`quvchi; ta`lim; tarbiya; kreativ saloxiyat; hamkorlik; tasavvur; tafakkur; g`oya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining kreativ saloxiyatini shakllantirishning mazmun mohiyati ochib berilgan. SHuningdek, kreativ saloxiyatini amalga oshirishni o`ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:46:39