ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDAGI SOMATIZM KOMPONENTLI MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 335-340

Keywords : somatizm; ibora; frazeologiya; frazeologik birlik; frazeologizm.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada somatizm komponentli maqollarni zamonaviy tilshunoslikda tutgan o‘rni va lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilindi. Maqollar hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida, til me'yorlarning o‘sishida qanday rolni bajarayotganligi asosiy muammo sifatida olindi. Maqolada maqollardagi somatizmlar inson hayoti va uning boshiga tushadigan yaxshi va yomonliklarni tilning imkoniyatlaridan kelib chiqib o‘xshatishlar misolida asosli yoritildi

Last modified: 2021-10-18 05:32:34