ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn TUZLARINING AMMONIY VANADAT VA 5-AMINO-2-MERKAPTOBENZIMIDAZOL ASOSIDAGI ARALASH METALLI KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA TADQIQOTI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 411-420

Keywords : igand; 5-amino-2-merkaptobenzimidazol; kompleks birikma; IQ-spektroskopiya; element analiz; termogravimetrik analiz; tarkib; tuzilish; xoss;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn nitratlarining ammoniy vanadat va 5-amino-2-merkaptobenzimidazol bilan aralash metalli kompleks birikmalarini sintez metodikasi ishlab chiqildi hamda sintez qilingan kompleks birikmalarning tarkibi, tuzilishi zamonaviy fizik-kimyoviy metodlardan IQ-spektroskopiyasi, element va termogravimetrik analizlar yordamida tahlil qilindi. Ligand 5-amino-2-merkaptobenzimidazol kompleks hosil bo‘lish reaksiyalarida imidazol halqasidagi azot atomi orqali koordinatsiyaga uchrashi aniqlandi.

Last modified: 2021-10-18 14:50:56