ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Musiqa darsini o’qitishning amaliy metodlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1027-1031

Keywords : Musiqa; metodika; amaliy dars; mashqlar; vocal; vizual; laboratoriya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Amaliy metodlarga mashqlar ham kirishini yuqorida ta'kidlab o'tdik. Ularni bajarishda o'quv axborotlarini shunchaki og'zaki yoki ko'rgazmali idrok qilish sodir bo'libgina qolmay balki olingan nazariy bilimlarni amaliyotda bevosita qo'llash amalga oshiriladi. Amaliy mashqlar metodidan foydalanilganda olingan nazariy bilimlarni amalda yaxlit qo'llashni to'liq darajada ta'mmlash imkonini beradigan mashqlar tizimini tanlash juda muhimdir.

Last modified: 2021-11-30 01:57:05