ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’ZBEK TILIDA SINONIMIYA TALQINI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 889-894

Keywords : sinonimiya; uslubiy belgi; graduonimiya; sinonimik qatori; farqlilik; aynanlik; gradual oppozitsiya; emotsional-ekspressiv; noverbal vositalar va boshqalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada tilshunoslikdagi sinonimlik masalasiga bag'ishlangan bo'lib, unda zamonaviy tilshunoslikdagi sinonimlik hodisasi haqidagi qarashlar umumlashtiriladi. Sinonimlikka doir mavjud fikrlar tahlil qilinib, lisoniy dalillar bilan izohlanadi.

Last modified: 2021-12-27 22:21:47