ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN MESLEK TERCİHLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1012-1033

Keywords : Sosyal Hizmet Merkezi; Toplumsal Cinsiyet; Meslek Seçimi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet merkezinde çalışan kadınların mesleki tercihlerine ilişkin görüşlerini toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelemektir. Araştırma, nitel araştırma modelinde fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlerken, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay erişilebilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna 13 katılımcı dahil edilerek veriler görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, kadınların toplumsal cinsiyet rollerini, iş ve ekonomik yaşam, sosyal yaşam, aile ve evlilik yaşamı çerçevesinde değerlendirdikleri görülmüştür. Toplumsal cinsiyetin meslek tercihindeki etkisinin ise, “kadın işi algısı” alt teması altında toplandığı saptanmıştır. Örneklem kapsamına alınan katılımcılardan elde edilen veriler değerlendirildiğinde, katılımcıların meslek seçimlerinde erkeklerin yoğunlukta çalıştığı iş alanlarına girmekten kaçındıkları görülmüştür. Katılımcılar iş yaşamında yıldırmaya maruz kaldıklarını, iş yerinde terfi alma, yüksek maaş alma gibi imkanların erkek çalışan ya da yöneticiler tarafından engellendiğini aktarmışlardır. Araştırma sonucunda kadınların meslek seçimlerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin önemli rolü olduğu, aile ve sosyal çevrenin de kadınları meslek seçimine yönlendirme yaparken toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında yönlendirmeler yaptıkları saptanmıştır. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyetin meslek seçimindeki etkilerini gidermek amacıyla öneriler geliştirilmiştir.

Last modified: 2022-01-21 19:53:43