ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AVRUPA’NIN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM SÜRECİNİN BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYONLA İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1064-1085

Keywords : Demografik Değişim; Büyüme; İşsizlik; Enflasyon; Avrupa; Panel Veri Analizi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Avrupa'da son elli yıl içerisinde düşük doğum ve ölüm oranları sebebiyle yaşanan demografik değişim süreci nüfusun yaş dinamiklerini etkilemektedir. Düşük doğum oranları sebebiyle nüfus artış hızı, genç bağımlı nüfus ve çalışma çağındaki nüfus azalmış, düşük ölüm oranları sebebiyle yaşlı bağımlı nüfusta artış gerçekleşmiştir. Avrupa'da yaşanan bu değişim sürecine ek olarak Covid-19 salgını da doğum oranlarının daha da azalmasına ve ölüm oranlarında ise artışa neden olmuştur. Salgının demografik değişim göstergelerine ne kadar etki edeceğini şimdiden tahmin etmek zor olsa da Avrupa'da yaşanan bu değişim sürecinin ekonomik değişkenler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Avrupa'da yaşanan demografik değişim sürecinin ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilişkisini analiz etmektir. Yöntem olarak panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmada üç model tahmin edilmiş ve her bir modelde ekonomik göstergeler bağımlı değişken olarak yer almıştır. Bağımsız değişkenler ise demografik değişim göstergeleridir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre yaşlı bağımlı ve çalışma çağında nüfustaki %1'lik artış enflasyonu, büyümeyi ve işsizliği azalttığı, genç bağımlı nüfustaki %1'lik artış enflasyonu ve işsizliği artırdığı ancak ekonomik büyümeyi azalttığı, nüfus artış hızındaki %1'lik artış ise enflasyonu ve ekonomik büyümeyi arttırdığı ancak işsizliği azalttığı tespit edilmiştir.

Last modified: 2022-01-21 19:55:35