ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KUŞAKLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZİK TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEBEK PATLAMASI VE Z KUŞAKLARI ÜZERİNE PYTHON ANALİZİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1473-1499

Keywords : Kimlik; Çoklu Kuşak Kuramı; Bebek Patlaması Kuşağı; Z Kuşağı; Popüler Kültür; Müzik Tercihi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma, kimliğin oluşumunda önemli rol oynayan kuşaklarla kimliğin gösterilmesinde öne çıkan müzik zevkleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda literatür kısmında kimlik ve kuşak kavramlarına değinilmiş, ardından popüler kültür ve popüler müzik ele alınmıştır. Uygulama kısmındaysa Bebek Patlaması ve Z kuşağında bulunan 300 kişiden en sevdikleri şarkıların, şarkıcıların ve müzik türlerinin bilgisi açık uçlu sorulardan oluşan anketle Google Formlar kullanılarak toplanmıştır. Anket verileri doğrultusunda tespit edilen şarkıların bireylerin, içinde bulundukları kuşağın genel karakteristik özellikleriyle örtüşüp örtüşmediği ve söz konusu iki kuşak arasında ne gibi benzerlik ve farklılıkların olduğu nicel ilişkisel tarama modellerinden nedensel-karşılaştırma yöntemi, içerik analizi ve Python kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bireylerin müzik tercihleri üzerinde kuşakların etkisi olduğunu göstermektedir.

Last modified: 2022-01-21 20:05:35