ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BİR SOSYAL MEDYA ARACI OLAN INSTAGRAM VE ALGILANAN SOSYALLEŞME: BOKSÖR ÖRNEĞİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1612-1638

Keywords : Algılanan Sosyalleşme; Instagram; Boksör;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sosyalleşmenin kaynağında ortamda bulunan sosyal etkenler yatmaktadır. Bu etkenler, çevrimiçi öğrenme ortamlarında katılımcıların birbirileri hakkında bilgi sahibi olmalarına ve her bir katılımcıya ilişkin topluluk tarafından paylaşılan kanılar (güvenilir, kızgın, anlayışlı vb.) geliştirilmesine fırsat sağlayan yapılardır. Dolayısıyla sosyal medya platformlarında sosyalleşme her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, boksörlerin demografik özellikleri temelinde bir sosyal medya aracı olan instagramı kullanım sürelerine ve paylaşımlarına ilişkin görüşleri doğrultusunda algıladıkları sosyalleşmenin incelenmesidir. Araştırmaya, İstanbul'da bulunan yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yer alan 22'si kadın (%22) ve 78'i erkek (%78) olmak üzere toplam 100 Boksör katılımcı çevrimiçi ankete gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Algılanan Sosyalleşme” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5'li likert tipi puanlamaya sahip, 10 madde ve tek alt boyuttan oluşmaktadır. Anket sorularına verilen cevapların dağılımı frekans analizi ile ve algılanan sosyalleşme ölçeğinin demografik bilgilere ve instagram hakkındaki düşüncelere göre değişimi ise bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Analizler %95 güven düzeyinde SPSS 20.0 yazılımı ile incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, katılımcıların instagram ile ilgili düşüncelerine bakıldığında yarısından fazlasının (%64,6) instagramda takipçi sayısının fazlalığının önemli olmadığını ve yine yarısından fazlasının (%56) beğeni almanın önemli olmadığını belirttiği görülmüştür. Katılımcıların %85'inin çevresinde instagramda günlük rutinleri ya da faaliyetleri dışında daha gösterişli paylaşımlar olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %63'ünün instagram hesabının kendisini ve çevresini tam olarak yansıtmadığını düşündüğü; %64'ünün kendisinin ya da çevresindekilerin sahte Instagram hesabı olduğu; %57,6'sının instagramda bazı insanlardan etkilendiğini düşündüğü ve son olarak %71'inin instagramın kişilerin tanınmasında etkili bir araç olduğu ve buna inananların algılanan sosyalleşme düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Last modified: 2022-01-21 20:30:36