ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ*

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1639-1682

Keywords : Uzaktan Eğitim; Sosyal Bilgiler; Öğretmen; Öğrenci; Görüş;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenleri ve ilkokul-ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Uzaktan eğitime yönelik olumlu ve olumsuz görüşler ele alınmış, sorunlara yönelik çözüm önerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı okullarda görev yapmakta olan 40 sosyal bilgiler öğretmeni ve 40 ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 4-7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüşlerden öne çıkanlar, uzaktan eğitimin faydalı, zengin içerikli, ilgi uyandıran, öğrenmeyi hızlandıran etkili bir sistem olduğudur. Uzaktan eğitime ilişkin öne çıkan olumsuz görüşler ise, teknolojik altyapı eksiklikleri, öğrencinin derslere katılımında yaşanan sorunlar, eğitim süresince ekran önünde olmaktan dolayı ortaya çıkan sağlık sorunları, akran öğrenme eksikliğidir. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunların çözümlerine yönelik olarak, sosyal bilgiler öğretimi programının güncellenmesi ve uzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Last modified: 2022-01-21 20:31:16