ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PANDEMİ SÜRECİNDE ORTAOKUL KIZ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİ VE OKULU BIRAKMA DURUMLARI

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1821-1834

Keywords : Pandemi; Kız Öğrenci; Kişisel/Sosyal Uyum; Okul; Sağlık;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırma pandemi sürecinde ortaokullarda öğrenin gören kız öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri ve okulu bırakma durumlarını belirlemek amacıyla kesitsel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Şanlıurfa ilinde sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı sayılan 3 köy okulunda bulunan 94 kız öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22.0 programında tanımlayıcı istatistik ve sürekli değişkenler yönünden farkın önemliliği bağımsız gruplarda t testi ve F-testi (tek yönlü ANOVA) ile araştırılmıştır. Bu çalışmada kız öğrencilerin %59,6'sı uzaktan eğitimde derslere katılmadığını, %5,3'ü ise pandemi sürecinde okulu bıraktığı görülmüştür. Kız öğrencilerin toplam uyum puan ortalamaları 73,91±19,56 olduğu, bu puanın düşük olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin sosyal uyum puanı ve kişisel uyum puan ortalamasının düşük olması, sosyal ve kişisel olarak uyumlu olmadığı saptanmıştır. HKE normlarına göre tedavi edici ruh sağlığı uygulamalarına alınması gereken, %25 yüzdelik dilimin karşılığı olan genel uyumda 70, sosyal uyumda 40, kişisel uyumda 30 ve altında puan alan öğrenciler değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan kız öğrencilerin sosyal uyum puan ortalamalarının tedavi edici ruh sağlığı uygulamalarına alınması gereken puanda olduğu görülmüştür.

Last modified: 2022-01-21 20:34:40