ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG’ICH SINFLARDA FORTEPIANO O’RGATISH TEXNOLOGIYASI VA O’QUVCHILARDA MUSIQIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 52-61

Keywords : Fortepiano; qobiliyat; boshlang’ich sinf; psixolog; layoqat; pedagogika; musiqa; texnologiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda fortepiano o'rgatish texnologiyasi va o'quvchilarda musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish haqida. Musiqa bilan shug‘ullanish umumiy va maxsus qobiliyatlarning muayyan majmuini talab qiladi. Qobiliyat deganda kishining biror ijtimoiy foydali faoliyat turini muvaffaqiyatli bajarishga layoqatini ifodalaydigan xususiyatlari yoki sifatlari tushuniladi. Tabiiyki, fan iste'dodning sifati har xil bо‘lishnni va shular asosida musiqiy qobiliyatlar ham turli darajada rivojlanishini inkor etmaydi, ammo u tabiiy xususiyatlar bilan bog‘liq cheklanishlarga emas, balki har bir kishining ta'lim va tarbiya jarayonida rо‘yobga chiqadigan imkoniyatlariga e'tibor berish haqida fkirlar yuritilgan.

Last modified: 2022-01-26 10:40:32