ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОЦІНКА ОБСЯГУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 216-224

Keywords : інноваційний розвиток; капітальні інвестиції; види економічної діяльності; показники; оцінка; регіональні особливості;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Одним із основних напрямів реалізації Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та Національних проектів визнано розвиток публічно-приватного партнерства в промисловості регіонів при залученні різних джерел капітальних інвестицій. У цьому вважається актуальність проведеного дослідження. Для реалізації масштабних модернізаційних проектів у базових галузях промисловості регіону потребуються значні інвестиційні ресурси, потужним джерелом яких може стати приватний бізнес. На даний час зростає зацікавленість бізнесу до державної підтримки, що дозволяє знизити ризики приватних інвестицій, підвищити надійність інвестиційних проектів для кредитних організацій. Метою статті є оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку з урахуванням особливостей промислового регіону. Дослідження проведено для західних регіонів України. Аналіз динаміки основних показників інноваційного та інвестиційного розвитку в обстежених регіонах здійснено з використанням статистичних методів: розрахунку коефіцієнта рангової кореляції Спірмена та тісноти зв’язку між обсягами освоєних капітальних інвестицій і витрат на наукові та науково-технічні роботи. На основі розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона оцінено рівень лінійної кореляційної залежності між обсягами капітальних інвестицій та реалізованої інноваційної продукції, а також між обсягами фінансування інноваційної діяльності та реалізованої інноваційної продукції на рівні Закарпатського регіону. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методичних підходів до прогнозування показників інноваційно-інвестиційної діяльності в обстежених західних регіонах України. Практична значущість дослідження ? на основі одержаних прогнозних значень показників інноваційно-інвестиційної діяльності можлива розробка стратегічної програми соціально-економічного розвитку західних регіонів України. Подальші дослідження будуть спрямовані на об?рунтування проблеми ефективного функціонування промислових регіонів на засадах інноваційної моделі розвитку.

Last modified: 2016-07-06 20:02:40