ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hüsâmüddîn es-Suğnâkî el-Mâturîdî’ye Göre İmanın Mahiyeti Nature of Faith According to Husâmuddin Al-Sughnâkî Al-Mâturîdî

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 247-269

Keywords : Mahiyet; İman; es-Seğnâkî; Yazma Eser; Maturidilik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

“Maturîdî kelâm âlimlerinden Hüsâmüddîn es-Seğnâkî (ö. hicrî 714)'ye göre imanın mahiyeti” adlı bu çalışma es-Seğnâkî'nin; Ebu'l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Mekhûl en-Nesefî (ö. hicrî 508)'ye ait “Kitabu't-Temhîd li Kavâʻidi't-Tevhîd fî Usûli'd-dîn” kitabına yazdığı şerh olan, asıl nüshası İstanbul Atıf Efendi Kütüphanesi'nde no: 1282 ve Mısır el-Hideviye Kütüphanesi'nde no: 2/11 (n.a 6676) ile kayıtlı el yazması “Kitâbu't-Tesdîd” adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda kullandığımız nüsha ise, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Yozgat Kütüphanesi'nde 612 no ile kayıtlıdır. Çalışmanın başında es-Seğnâkî'nin hayatı, hocaları, inancı, ilim dünyasındaki yeri ve alimlerin hakkındaki görüşleri gibi konu başlıklarıyla yazar hakkında bilgi sunulmuştur. Daha sonra, “imanın mahiyeti” konusunda Ebu Mansûr el-Mâturîdî'nin görüşlerinden ibaret Mâturîdî mezhebi, el-Cehmiyye, el-Kerrâmiyye, fıkıh ve hadîs âlimlerinin görüşleri ve hadis ilmi kelamcılarının görüşlerini zikrederek bu görüşlerin kritiği yapılmış, delillere dayanarak Mâturîdîlerin perspektifinden doğru olan görüş belirlenmeye çalışılmıştır.

Last modified: 2018-07-24 22:21:47