ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.6

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2018-11-26

 1. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА МОЛОДА»

  Authors: КалужинськаЮлія

 2. ОКазІОналІзми в мОвІ УКраїнсьКОї преси пОчаТКУ ХХІ сТОлІТТя: фУнКцІОнальнО- сТилІсТичний аспеКТ

  Authors: Шинкар Тетяна

 3. ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ

  Authors: Молоткіна Юлія

 4. МЕТАФОРА В МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

  Authors: Овсієнко Алла

 5. ФЕМІНАТИВИ В ЗАГОЛОВКАХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН

  Authors: Шеремет Анна

 6. СЕМАНТИЧНІ ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ПОЛЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ ЯК ЗАСІБ МОВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

  Authors: Бугайова Оксана

 7. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МОВНОМУ ПИТАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  Authors: Олена Єфименко

 8. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ВІДАБРЕВІАТУРНИХ УТВОРЕНЬ

  Authors: Марина Навальна

 9. РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

  Authors: Дрок Павло

 10. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. Д. І. ЧИЖЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОСТІ

  Authors: Вікторія Барабаш. Людмила Глєбова

 11. ІМПЕРАТИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  Authors: Андрій Говоровський

 12. Правове регУлювання ІнформацІйної ДІяльностІ Державних архІвІв УКраїни

  Authors: Ігор Довжук

 13. ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ

  Authors: Юлія Лукашевич

 14. ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА ТЕРИТОРІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ- ГЕТЬМАНЩИНИ У 1648-1764 РОКАХ

  Authors: Валерій Нечитайло

 15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ О.К. КЕДРОВА-ЗИХМАНА НА МИРОНОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА САХАРОЗАВОДЧИКОВ В 1913–1917 гг

  Authors: Ольга Платковская

 16. АУТСОРСИНГ В АРХІВНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: Зоряна Свердлик Лариса Настенко

 17. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

  Authors: Галина Січкаренко

 18. МАТЕРІАЛИ ФОНДУ «ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» В АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСАНКАРСТВА

  Authors: Віктор Ткаченко

 19. СТАНОВЛЕННЯ Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

  Authors: Людмила Шимченко

 20. ІСТОРІЯ РОДУ ІВАЩЕНКІВ ІЗ СЕЛА ЛЕЦЬКИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Authors: Микола Шкіра Людмила Шкіра

 21. РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  Authors: Олена Ісайкіна Алла Зленко

 22. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В.Ф. НІКОЛАЄВА КАУЧУКОНОСНИХ РОСЛИН У 1920-1930-Х РОКАХ: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

  Authors: Роман Коцур

 23. ЗНАЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК З ПРОБЛЕМ АЛЕЛОПАТІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (друга половина XX – початок XXI ст.)

  Authors: Олег Кучерявий

 24. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

  Authors: Світлана Литвинська