ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TUZ STRESİ (NaCl) ALTINDA ÇİMLENDİRİLEN ARPA TOHUMLARININ MİTOTİK İNDEKS VE KROMOZOM ANORMALLİKLERİ ÜZERİNE BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİSİ KOMBİNASYONLARININ ETKİLERİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 162-173

Keywords : Arpa; bitki büyüme düzenleyicisi; kromozom anormallikleri; mitotik indeks; tuz stresi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada tuz stresi altında çimlendirilen arpa tohumlarının (Hordeum vulgare L. var. Bülbül 89) mitotik indeks ve kromozom anormallikleri üzerine gibberellik asit (GA3), kinetin (Kin), benziladenin (BA), 24-epibrassinolid (EBR), etilen (E) ve poliamilerin (kadaverin-Kad, putressin-Put, spermidin-Spd, spemin-Spm) ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Tuz konsantrasyonunun artışına paralel olarak mitotik aktivite önemli ölçüde azalmış ve kromozom anormallik yüzdesi artmıştır. Çalışılan büyüme düzenleyicisi kombinasyonlarının büyük bir çoğunluğu yüksek tuz konsantrasyonlarında mitotik aktivitesi üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Ayrıca bu büyüme düzenleyicilerinin büyük bir çoğunluğu tüm tuz seviyelerinde kromozom anormallik yüzdesi üzerindeki olumsuz etkiyi önemli ölçüde hafifletmiştir. Sonuç olarak, söz konusu bitki büyüme düzenleyicisi kombinasyonlarının arpa tohumlarının mitotik indeks ve kromozom anormallikleri üzerinde farklı derecelerde etkili oldukları ve bu farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir.

Last modified: 2017-08-01 22:17:03