ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 154-163

Keywords : Sol-Jel; Nanoparçacık; Heteroeklem; Güneş Hücresi; Verimlilik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine EtkisiÖzet  Bu çalışmada, n-tipi çinko oksit/p-tipi silisyum (n-ZnO/p-Si) heteroeklem güneş hücresinin verimliliği üzerinde çinko oksit (ZnO) kaplama miktarının etkisi incelendi. ZnO nanoparçacıklar sol-jel yöntemi ile sentezlendi. Sentezlenen nanoparçacıklar, döndürerek kaplama metodu kullanılarak cam alttaşlar ve p-Si alttaşlar üzerine kaplandı. Kaplama işlemi, 2, 4, 5 ve 15 kat olarak farklı miktarlarda gerçekleştirildi. Kaplama işleminden sonra, ince film kaplı alttaşlar, kare bir fırın içerisine konuldu ve 500 oC de 30 dk tavlandı. Yapı karakterizasyonu ve yüzey morfolojisi, X-ışını kırınımı metodu (X-ray diffraction; XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (scanning electron microscopy; SEM) kullanılarak analiz edildi. Her bir n-ZnO/p-Si heteroeklem güneş hücresi yapısı için, kısa devre akımı (Isc) ve açık devre voltajı (Voc) elektriksel ölçümler ile tespit edildi ve verimlilik (h) hesapları yapıldı. Tüm işlemler oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmaya göre, güneş hücrelerinin verimi, kritik bir kalınlığa kadar, ZnO kaplama miktarının artışı ile artmakta, kritik kalınlık aşıldığında (daha fazla ZnO kaplama yapıldığında) da düşmektedir. Buradan, ZnO kaplama miktarının (ZnO tabaka kalınlığının) güneş hücrelerinin performansını etkileyen önemli bir parametre olduğu sonucuna varıldı.  The Effect of ZnO Coating Amount on The Efficiency of n-ZnO/p-Si Heterojunction Solar Cell Abstract In this study, the effect of zinc oxide (ZnO) coating amount on the efficieny of n-type zinc oxide/p-type silicon (n-ZnO/p-Si) heterojunction solar cell was investigated. ZnO nanoparticles were synthesized by sol gel method. The synthesized nanoparticles were coated on glass substrates and p-Si substrates using spin coating method. The coating process was carried out in different amounts as 2, 4, 5 and 15 times. After the coating process, the thin film coated substrates were placed in a square furnace and annealed at 500 oC for 30 min. Structure characterization and surface morphology were analyzed using X-ray diffraction (XRD) method and scanning electron microscopy (SEM). For each n-ZnO/p-Si heterojunction solar cell structure, short circuit current (Isc) and open circuit voltage (Voc) were determined by electrical measurements and efficiency (h) calculations were made. All processes were performed at room temperature. According to this study, the efficiency of solar cells increases with increasing the amount of ZnO coating up to a critical thickness and decreases when the critical thickness is exceeded (more ZnO coating is done). From this it was concluded that the amount of ZnO coating (ZnO layer thickness) is an important parameter affecting the performance of solar cells.  Gökhan ALGÜN,  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4607-3382   

Last modified: 2018-11-30 17:18:04