ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

4-Aminoantipirin İçeren Yeni Bir Schiff Baz Üzerine Sentetik, Spektroskopik, Teorik ve Biyolojik Açıdan Bir İnceleme

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 296-315

Keywords : 4-Aminoantipirin; Antimikrobiyal aktivite; Antioksidan aktivite; MTT testi; Teorik çalışma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

4-Aminoantipirin ile bifenil karboksaldehitten yeni bir Schiff bazı olan 4-(([1,1'-bifenil]-4-ilmetilen)amino)-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on (BiPhAAP) sentezlendi ve elementel analiz, FT-IR ve 1H ve 13C NMR spektroskopik metotları kullanılarak karakterize edildi. Spektroskopik bulgulara ek olarak, geometrik tanımlar ve bileşikteki yüzey etkileşimlerinin kapsamı X-ışını kristalografik ve Moleküler Hirshfeld yüzey (MHS) analizi teknikleriyle belirlenmiştir. Deneysel ve hesaplanan FT-IR sonuçları arasındaki farklar kristal yapısında molekül içi (C-H….O tipi) hidrojen bağlarının varlığını kanıtlamıştır. İki Gram negatif (Escherichia coli ve Proteus vulgaris) ve iki Gram pozitif (Bacillus subtilis ve Micrococcus luteus) bakteri suşu ve üç maya suşuna (Candida albicans, Aspergillus niger ve Candida globra) karşı çalışılan in vitro antimikrobiyal potansiyel 250, 125 ve 62.5 mg/mL konsantrasyonlarda agar well difüzyon metodu kullanılarak incelenmiştir. Bu bileşiğin in vitro antioksidan aktiviteleri, beş farklı antioksidan testi (DPPH radikal süpürme, indirgeme gücü, metal şelatlama etkinliği, süperoksit temizleme ve toplam antioksidan) ile hesaplandı. Yeni bileşiğin sitotoksik aktivitesi, insan meme kanseri hücrelerine (MCF-7) karşı araştırıldı. IC50 değerleri ise, MTT testine göre belirlendi.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23