ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAKTAB GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 84-95

Keywords : axborot texnologiyalari; pedagogik texnologiyalar; o‘qituvchining innovatsion faoliyati; planimetrik figura; stereometrik; o‘xshatish; anologiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Matematika fani olamni bilishning asosi bo‘lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o‘ziga xos qonuniyatlarini ochib beradi. Matematik bilimlar o‘quvchilarning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko‘zlangan maqsadga erishishda qat'iyat va irodani, tartib-intizomlilikni tarbiyalashda, tafakkurini kengaytirishda muhim hisoblanadi. Shuningdek, matematika fani ishlab chiqarish, fan-texnika, texnologiyaning rivojlanishida ham o‘zining alohida o‘riniga ega. Shu sababli matematik madaniyat umumbashariy madaniyatning asosiy bir bo‘lagidir. Matematik ta'limga kreativ yondashuv jamiyatda uchraydigan masalalarni mantiqiy fikrlash asosida yechishda o‘quvchilarda amaliy ko‘nikmalarni hosil qiladi. Ushbu maqolada maktab geometriya kursining teoremalarini isbotlash, masalalarni yechishni o‘quvchilarning matiqiy fikrlashini rivojlantirishda ilg‘or ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, hamda o‘qituvchining innovatsion yondashuvidan biri maktab geometriya kursini o‘qitishda analogiya va umumlashtirish metodini tadbiq etishdir. Quyida analogiya va umumlashtirish metodlarinita'lim jarayoniga qo‘llash keltirilgan.

Last modified: 2021-04-27 23:16:30